بازخوانی ابعاد اجتماعی نهضت امام خمینی در آراء فلسفی متفکران مسلمان