نشست جايگاه استنباط در رويکردهاي علم ديني با تاکيد بر علوم اجتماعي