نسبت فلسفۀ سیاسی فارابی و شیعه؛ جایگاه فارابی در میانه جدال شیعه و سنی